Doelen & resultaten onderwijs

  • In de groepen 1 en 2 gebruiken we de toetsen : Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters.
  • We hanteren in de groepen 3 t/m 8: de Drieminuten-toets voor lezen, de toetsen Spellingvaardigheid, Taalschaal, Begrijpend lezen en Rekenen en wiskunde. Daarnaast stellen we ook het leesniveau van de kinderen vast (AVI)
  • We volgen de leesontwikkeling van de kinderen aan de hand van het dyslexieprotocol
  • In alle groepen wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bekeken
  • Het volgen van de leerlingen wordt afgesloten met het Schooleindonderzoek in groep 8. Deze toets is gericht op de te kiezen vorm van vervolgonderwijs.

 

De meeste toetsen zijn afkomstig van het bekende Cito. De toetsscore wordt als regel aangegeven met de niveaus A t/m E. Een leerling die ver achterblijft scoort niveau E. De A-score is het hoogst. Niveau C is ongeveer het landelijk gemiddelde. U krijgt bij het tweede en derde rapport van uw kind een verslag van de toetsresultaten.

Toets resultaten

Als er getoetst is, moet er natuurlijk ook wat met de uitslag gebeuren.

Bij de kinderen die een D of E-score halen, zal de leerkracht een analyse maken van de toets en aan de hand daarvan vervolgstappen plannen. Dit wordt, naast bespreking met de IB-er en het team, ook met de ouders besproken.

Schooleindonderzoek / opbrengsten

De uitslag van het Schooleindonderzoek laat meestal een vrij wisselend beeld zien t.o.v. de landelijke scores. Dat heeft onder andere te maken met het lage leerlingenaantal. Hieronder ziet u de belangrijkste score. Het onderzoek is met ingang van schooljaar 2006-2007 vernieuwd en m.i.v. 2009 hebben wij ervoor gekozen dit eindonderzoek af te nemen i.p.v. de Cito-toets. De afgelopen schooljaren  is de Cito-toets afgenomen. Naast de Cito-toets nemen wij ook de NIO (intelligentieonderzoek) af. U kunt De Triangel vergelijken met de landelijke opbrengsten.

De volgende tabel geeft informatie. Het geeft de eindscore van De Triangel aan en het landelijk gemiddelde. Een afwijking van meer dan - 0,50 is zorgelijk. De Triangel scoort bijna altijd prima op de eindtoets.   

Opbrengsten

 

Inspectiekaart Eindtoets

School

BS De Triangel (00FG)

Periode

2011 / 2012 - 2013 / 2014

Weergave

Uitslag CITO Eindtoets t.o.v. inspectienorm

   
 

2012 / 2013

2013 / 2014

   

 

Aantal deelnemende leerlingen

16,

11,

   

 

Aantal leerlingen in leerjaar 8

16,

11,

   

 

Aantal leerlingen op school

90

98

   

 

Aantal ongewogen leerlingen

88

93

   

 

Percentage gewogen leerlingen

2,2%

5,1%

   

 

Inspectienorm bij Eindtoetsgemiddelde

Ongewogen

Ongewogen

   

 

Bovengrens inspectie

538,9

538,5

   

 

Landelijk gemiddelde

536,9

536,5

   

 

Ondergrens inspectie

534,9

534,5

   

 

CITO EINDTOETS

538,9

537,8

   

 

Intelligentie                                               103.1          107.9

 

Doorverwijzing VO 2013-2014

Soort onderwijs      Praktijk onderwijs  BBL     KBL     TL  TL/H HAVO        H/V  VWO  Totaal

Aantal                                                                                   3                5                          3         11