Ziekte

Als uw kind ziek is moet u dat wel altijd even melden. Graag telefonisch (0742439070) ‘s morgens tussen 8.30 en 8.40 uur.

Voor bezoek aan bijv. artsen of orthodontist vult u een verlofbriefje in, die hangen in het tijdschriftenrek bij de uitgang. Dit briefje levert u tijdig in bij de locatiecoördinator.

Een reguliere controle bij bijv. tandarts valt niet onder verlof, deze afspraken moeten buiten schooltijden om gepland worden.

 

Verlofregeling

Uw kind valt onder de leerplichtwet van 1969 en behoort buiten de vakanties om dus gewoon op school te zijn. Enkele veel voorkomende zaken worden hieronder nader toegelicht.

Vakantieverlof

Toestemming voor schoolverlof aanvragen

U vraagt toestemming aan bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

De directeur kan u om een verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico's. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.

De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie kan nooit, ook niet door de leerplichtambtenaar. 

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

- U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;

- Het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie valt;

- Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen; 

- Het wel op vakantie gaan gedurende een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risoco's. 

Deze aanvraag kan slechts eenmaal per schooljaar worden gedaan. 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Dit verlof

  • Mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
  • Mag niet langer duren dan 10 schooldagen. Is er één maal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakanties worden verleend;
  • Het moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreffen;
  • Mag niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

De regels voor gewichtige omstandigheden zijn:

  1. het voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
  2. verhuizing (ten hoogste 1 dag);
  3. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);
  4. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur);
  5. overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
  6. bij 25-, 40- en 50jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders (1 dag)

NB. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt.