Medenzeggenschapsraad (MR)


De MR bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten. Elke school moet een medezeggenschapsraad hebben. Via zo’n raad kunt u als ouder, leerling of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan of over fusieplannen.

Rechten medezeggenschapsraad:

1. Informatierecht
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

2. Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. 

3. Instemmingsrecht
Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van de formatie van de school.

In het primair onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. In het voortgezet onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders, personeel.

Wat kunt u van de MR verwachten:
Luisteren, open communicatie, uitdagen, inspireren, samenwerken, kritische houding richting schoolorganisatie en ouders, regelmatige informatie voorziening, actieve opstelling, schriftelijke beantwoording van vragen...


Wat wij van u verwachten:
Informatie (zowel positief als minder positief), minder “pleinproat”, positief meedenken.

U kunt ons schriftelijk vragen stellen!  mrdetriangel@vgpodeoosthoek.nl